fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2022

A. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále též „smluvní strany“).
Prodávajícím se rozumí Denisa Hirková, se sídlem Vrchlického 951, Kolín, 280 02, IČO: 05225591.
Kupujícím se rozumí fyzická osoba, ať již v postavení spotřebitele či podnikatele, nebo právnická osoba.
Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Webem se rozumí webové stránky www.jidelnicky-tcm.cz.
Předmětem kupní smlouvy se rozumí produkty s digitálním obsahem nabízené a prodávané prostřednictvím webových stránek www.jidelnicky-tcm.cz.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Dokončením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami (dále též „OP“) a s Podmínkami zpracování osobních údajů, a to ve znění účinném v okamžiku dokončení objednávky. Kupující dále stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí a nemá k nim výhrad.

B. Předsmluvní informace
Kupující si je vědom toho, že předmětem kupní smlouvy jsou produkty s digitálním obsahem. Kupující proto vyslovuje svůj souhlas s tím, aby mu zakoupené produkty byly zaslány ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a v této souvislosti bere na vědomí, že na odstoupení od kupní smlouvy po obdržení materiálů, které jsou předmětem kupní smlouvy, nemá právo.
Kupující si je vědom toho, že s produkty digitálního obsahu, které jsou předmětem kupní smlouvy, je nutné nakládat pouze v souladu s platnou právní úpravou, to zejména právní úpravou v oblasti autorských práv, a dále v souladu s výslovnou dohodou kupujícího s prodávajícím. Kupující je oprávněn s předmětem kupní smlouvy nakládat výhradně pro svou vlastní osobní potřebu. Kupující však není oprávněn předmět kupní smlouvy neoprávněně rozmnožovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či jinak za úplatu zpřístupňovat třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že užití předmětu koupě nad rámec platné právní úpravy či nad rámec oprávnění uděleného prodávajícím představuje zásah do autorských práv, což může mít za následek vznik občanskoprávních, správní a/nebo trestněprávních důsledků na straně kupujícího.

C. Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem dokončení objednávky a úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány či proplacením zálohové faktury vystavené prodávajícím. Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k úhradě kupní ceny, kupní smlouva se nepovažuje za uzavřenou.
Kupující vyslovuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady na takové uzavření kupní smlouvy si každá ze smluvních stran nese sama.
Jakmile dojde k uzavření kupní smlouvy, prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět kupní smlouvy. Předmět kupní smlouvy bude kupujícímu předán do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy prostřednííctvím přístupu do čleské sekce, kde jsou k dispozici veškeré materiály ke stažení . Tato lhůta může být prodloužena za předpokladu, že bude prodávající dodávat předmět kupní smlouvy připravený dle zvláštních specifikací či požadavků kupujícího, a to na základě samostatné dohody smluvních stran (maximálně však 14 dní). Tyto specifiské materiály budou následně dodány prostřednictvím elektronické pošty s využitím adresy udané kupujícím při uzavření kupní smlouvy. S dodáním předmětu kupní smlouvy nejsou spojeny žádné poplatky za dopravu. 
Kupní cena uvedená na webu je cenou konečnou. Faktura obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu bude kupujícímu zaslána společně s předmětem kupní smlouvy.
Kupní cenu je možné uhradit prostřednictvím platební karty za užití platební brány umístěné na webu. Prodávající není provozovatelem této platební brány a neuchovává osobní údaje, které kupující do této platební brány zadá.
Další možností úhrady objednávky je plavba převodem na účet. Po zaplacení objednávky bude kupujícímu odeslána řádná faktura sloužící jako daňový doklad. 
Jakékoli slevy z kupní ceny je možné využít pouze prostřednictvím vložení promo kódu před odesláním objednávky. Není-li promo kód uplatněn před odesláním objednávky, nelze jej následně uplatnit jiným způsobem a žádat slevu z již uhrazené kupní ceny.
V průběhu objednávky je možné zadat speciální požadavky do kolonky „Poznámky“. Změny či doplnění těchto požadavků po odeslání objednávky nejsou možné.
V případě okamžité platby přes platební bránu, požadavky uvedené v kolonce „Poznámky“, které nebudou pro prodávajícího splnitelné, opravňují k odstoupení od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.  Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu na účet, ze kterého byla zaslána, a to nejpozději do 10 pracovních dní od odstoupení od kupní smlouvy. 
Jakmile kupující obdrží předmět kupní smlouvy, od uzavřené kupní smlouvy není možné odstoupit (viz odst. 2.1 OP).

Od smlouvy je možné bez udání důvodů kdykoli odstoupit do okamžiku, než kupující obdrží materiály digitálního obsahu, které jsou předmětem kupní smlouvy, na emailovou adresu, která byla uvedena kupujícím jako emailová adresa pro komunikaci.

D. Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z případného vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174, a dále ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá za to, že předmět kupní smlouvy nemá v okamžik jeho předání kupujícímu vady, tedy zejména:

má vlastnosti prezentované prodávajícím na webu či ujednané prodávajícím a kupujícím na základě samostatné dohody;
hodí se k účelu, pro který se produkty daného typu obvykle užívají;
je dodán v kvalitě a množství prezentovaných prodávajícím na webu či ujednaných prodávajícím a kupujícím na základě samostatné dohody;
vyhovuje požadavkům platné právní úpravy.
Prodávající nezaručuje kompatibilitu předmětu kupní smlouvy s jinými součástmi či softwarovými aplikacemi, než které jsou uvedené na webu u daného produktu.
Projeví-li se vada ve lhůtě šesti měsíců od obdržení předmětu kupní smlouvy, má se za to, že tato vada existovala již v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění ve lhůty 24 měsíců od obdržení předmětu kupní smlouvy.
Práva vyplývající z vadného plnění se uplatňují prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy prodávajícího.
Prodávající je povinen potvrdit přijetí zprávy, kterou kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, do 5 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
Je-li to s ohledem na povahu vady vhodné, je vadu předmětu kupní smlouvy možné odstranit úpravou či doplněním původního plnění. Není-li takové řešení možné, může být reklamace v závislosti na typu vady a dohody smluvních stran vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny nebo dodáním nového plnění bez vady, které odpovídá původní objednávce kupujícího. Není-li ani takové řešení možné, bude reklamace vyřešena vrácením kupní ceny.

E. Ochrana osobních údajů
Smluvní strany berou na vědomí, že jejich vzájemná práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších navazujících právních předpisů jsou upraveny dokumentem "Podmínky zpracování osobních údajů".

F. Závěrečná ustanovení
Uzavřou-li spolu smluvní strany dohodu jdoucí nad rámec těchto OP, pak ustanovení takové dohody lišící se od těchto OP mají před těmito OP přednost. Taková dohoda smluvních stran může být uzavřena také prostřednictvím komunikace na dálku, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace, ve které se smluvní strany výslovně zavážou být takovou dohodou vázány.
Práva a povinnosti těmito OP výslovně neřešená se řídí platnou právní úpravou České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě, kdy kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.
Je-li kupující podnikatelem, vylučuje se užití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
Případné spory vzniklé z uzavřené kupní smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, má také možnost obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci – viz www.coi.cz.
Ukáže-li se následně, že je některé z ustanovení těchto OP neplatné či neúčinné, bude toto ustanovení nahrazeno ustanovením novým, který se svým obsahem co nejvíce blíží neplatnému či neúčinnému ustanovení. Smluvní strany se v tomto směru zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost. Neplatností či neúčinností takového ustanovení však nezaniká platnost ostatních ustanovení těchto OP.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, podnětů či reklamací může kupující kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese jidelnicky-tcm@email.cz, případně na adrese denisa.hirkova@email.cz